© 2019 ECG Montage BV.

Algemene voorwaarden voor levering aan zakelijke afnemers

 

Van:
E.C.G Montage B.V.
Energieweg 4-6

8071 DA Nunspeet
hierna te noemen: ECG

 

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de  navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ECG: de gebruiker van de algemene voorwaarden; Koper: de wederpartij/afnemer van goederen en/of diensten van ECG, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf; Overeenkomst: de overeenkomst tussen ECG en koper voor het leveren van goederen en/of diensten. Zaken: goederen en diensten.

 

Artikel 2 Algemeen

1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen ECG en een koper waarop ECG  deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met ECG, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van ECG en koper slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van ECG.

4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. ECG en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. De door ECG gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende  dertig dagen, tenzij anders is aangegeven. ECG is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.
2. Levertijden in offertes van ECG zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW .
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is ECG daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ECG anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht ECG niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1. ECG zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op
grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist,
dit ter beoordeling van ECG, heeft ECG het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ECG aangeeft
dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
overeenkomst, tijdig aan ECG worden verstrekt. Indien de voor de
uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ECG
zijn verstrekt, heeft ECG het recht de uitvoering van de overeenkomst op te
schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de
gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.
4. ECG is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ECG
is uit gegaan van door de koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor ECG kenbaar
behoorde te zijn.
5. Indien door ECG of door ECG ingeschakelde derden in het kader van de
opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van koper of een
door koper aangewezen locatie, draagt koper kosteloos zorg voor de door die
medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
6. Koper vrijwaart ECG voor eventuele aanspraken van derden, die in
verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden die aan koper
toerekenbaar is.

 

Start de configurator
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.